KB wegvervoer: controle opmaken van CMR vrachtbrief verplicht voor de verlader !

Controle opmaken van CMR vrachtbrief door verlader verplicht:
KB wegvervoer:
Bij iedere vervoer van goederen voor derden is de aanwezigheid van een CMR vrachtbrief verplicht. het KB wegvervoer houdt de verlader medeaansprakelijk hiervoor:
Artikel 43 KB wegvervoer:
§ 2. De verlader wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 41, § 1, indien hij, vóór de uitvoering van een vervoer van goederen waarop de communautaire regelgeving, deze wet en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn, heeft nagelaten, zelfs door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, zich ervan te vergewissen dat de vereiste vrachtbrief werd opgemaakt.