Privacybeleid

Zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor ons. Wij hechten veel belang aan een passende beveiliging en transparantie. Daarom houden wij ons aan de wettelijke voorwaarden bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van dergelijke gegevens.

Op deze pagina kan je alles vinden betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij Edco. Indien je toch nog vragen hebt, kan je ons op elk moment contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan dit document.

VERZAMELDE GEGEVENS

De gegevens die Edco verzamelt, kunnen verschillen afhankelijk van de dienst waarvoor U beroep doet op ons. We verzamelen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst correct uit te kunnen voeren.

Contactgegevens:

Wanneer je inschrijft voor een opleiding, ons contactformulier gebruikt, of beroep doet op een van de diensten van Edco, bewaren we de gegevens die noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst correct te kunnen uitvoeren. Bij het online registreren staat aangegeven welke velden al dan niet verplicht zijn. Indien verplichte velden niet worden ingevuld, kan je niet inschrijven.

Deelnemers aan opleidingen:

Edco verzamelt volgende gegevens van deelnemers aan onze opleidingen;

 • Naam en voornaam
 • Adres woonplaats
 • Rijksregisternummer
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Taal
 • Optioneel:
  • Rijbewijsnummer
  • Geldigheidsdata rijbewijs
  • Geldige categorieën rijbewijs
  • Werkgever
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

E-mail:

We gebruiken verschillende mailsystemen om met onze relaties te communiceren. Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Uw professionele gegevens worden gebruikt om diensten van Edco te promoten in periodieke marketing e-mails. We geloven oprecht dat het zinvol kan zijn dat we u op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt. U beslist of u gebruik wilt blijven maken van deze service of niet, en U kan steeds heel eenvoudig uw rechten uitoefenen. Elke email wordt verzonden met daarin een specifieke snelkoppeling om op dat emailadres niet langer mails te ontvangen.

Financiële gegevens:

Wij gebruiken algemene financiële gegevens voor een correcte facturatie en opvolging van betalingen mogelijk te maken. Sommige van onze diensten vereisen dat we enkele algemene financiële gegevens verzamelen, zoals bv uw BIC en IBAN.

Cookies:

We maken gebruik van ‘directe’ cookies, cookies afkomstig van Edco en ‘indirecte’ cookies, cookies afkomstig van derden.

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende types cookies op de websites van Edco. Wij doen inspanningen dit overzicht met door ons gebruikte cookies up-to-date te houden. Moest dit onverhoopt toch niet zo zijn, kunt u dit melden op privacy@edco-assist.eu.

Voor het controleren van dit overzicht maken we gebruik van Cookiebot.

Noodzakelijke functionele cookies

‘Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.’

 Performantie-Analyse cookies

‘Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.’

 • Google Analytics: to register a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Marketing en tracking Cookies

‘Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.’

 • Facebook: to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
 • Facebook pixel, Google Analytics pixel: to send data to the platform about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze onlinediensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes aangeleverd door een andere partij en die op, in of via onze onlinediensten getoond worden.

U kunt cookies blokkeren

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. Een stappenplan dat u vertelt hoe u dat kunt doen voor de courantste browsers vindt u op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Op elk moment kunt u ook de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Houd er rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt, sommige grafische elementen of functionaliteiten van onze website mogelijks niet mooi of correct verschijnen, en dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

DOELEINDEN VOOR GEGEVENSVERZAMELING

Dienstverlening:

Om onze verschillende diensten correct uit te kunnen voeren, verwerken we je gegevens voor onze administratie, planning, facturatie en om je te informeren over wijzigingen of om je op de hoogte te houden van ons opleidingsaanbod.

Wettelijke verplichtingen:

Ons opleidingscentrum dient te voldoen aan diverse vigerende wetgevingen. Hierdoor kunnen we je gegevens delen met overheidsinstanties zonder hiervoor eerst je toestemming te vragen of je op de hoogte te brengen.

Attesteren en certificeren: 

Om deelnemers van opleidingen vereiste attesten en certificaten te bezorgen, dienen we persoonsgegevens te bewaren.

BRON VAN GEGEVENS

Uzelf als bron van gegevens

U deelt ons gegevens mee wanneer u gebruik maakt van onze website of van de diensten die wij aanbieden. In het bijzonder gaat het hier over gegevens die u actief aan ons overmaakt wanneer u een contactformulier invult, een opleiding volgt, met ons mailt of telefonisch contact opneemt.

Derden als bron van gegevens

Het kan zijn dat Edco gegevens krijgt van een betrouwbare derde partij, bijvoorbeeld uw werkgever. Met betrouwbare bron wordt bedoeld dat deze de gegevens op een rechtmatige manier heeft verzameld en deze ook rechtmatig mag delen met ons. Concreet wilt dit zeggen dat de gegevens met uw weten voor dat doel verzameld werden en dat u op de hoogte gebracht werd dat de gegevens doorgegeven zouden worden. Indien nodig zullen wij bij het eerste contact vermelden van welke partij we deze gegevens doorkregen.

Partner websites

Onze open opleidingsagenda wordt aangeboden in samenwerking met enkele partners. Gegevens die je verstrekt op een partnersite, worden automatisch naar ons doorgestuurd. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Uw gegevens worden niet zomaar met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Binnen het kader van onze wettelijke opdracht, zijn wij echter verplicht bepaalde gegevens door te geven aan officiële instanties.

Bijvoorbeeld (indicatieve en niet-exhaustieve lijst):

 • Departement MOW
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in het kader van tewerkstelling (dimona)

Wanneer u bepaalde diensten bij ons afneemt, is het hiervoor soms ook noodzakelijk dat we specifieke gegevens doorgeven aan andere instanties.

Bijvoorbeeld (indicatieve en niet-exhaustieve lijst):

 • Freelance instructeur
 • Boekhoudkantoor

Indien U deelneemt aan een opleiding die door uw werkgever wordt georganiseerd, of U wordt door uw werkgever ingeschreven voor een open opleiding, kan het zijn dat we gegevens aan uw werkgever bezorgen in de vorm van een aanwezigheidslijst, of een kopie van een verkregen attest, certificaat of diploma.

Onze website maakt gebruik van cookies van derde partijen waarbij gegevens aan hen doorgegeven kunnen worden. Meer over de gebruikte cookies en hoe u deze uitschakelt of verwijdert, vindt u in de rubriek ‘cookies’.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Geheimhouding

Niet iedereen bij Edco krijgt toegang tot uw gegevens. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens in het kader van hun opdracht. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze geheimhoudingsplicht is een belangrijk onderdeel van onze arbeidscontracten en contracten met externen.

Verwerkers

Om sommige diensten te kunnen aanbieden doen we beroep op verwerkers. Dit zijn ondernemingen die in opdracht van Edco bepaalde taken uitvoeren waar persoonsgegevens direct of indirect aan te pas komen. We hebben o.a. verwerkers om ons bij te staan op het vlak van opleidingen, IT-infrastructuur en beveiliging, marketing- en communicatie, advocaten en gerechtsdeurwaarders, bedrijven voor (digitale) archivering en bedrijven die verzendingen verzorgen.

We selecteren onze verwerkers zorgvuldig en leggen strikte regels op in een verwerkersovereenkomst. Hierin bepalen we o.a. dat

 • Zij enkel mogen verwerken volgens de opdracht die wij hun geven
 • Zij enkel over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om deze opdracht uit te voeren
 • Zij zich tegenover ons hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken.

Bewaartermijn

We gebruiken uw gegevens enkel indien er een duidelijk doelbinding is. Als Edco geen doel meer heeft voor de verwerking, worden de gegevens verwijderd. Edco zal uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Uitgangspunt voor de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn horende bij het specifieke verwerkingsdoeleinde. Voor de uitoefening van uw en onze rechten kan deze echter langer zijn.

Maatregelen

Edco vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en organisatorische maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verkeerd gebruik, verlies of openbaarmaking.

Uitwisselen van informatie via het internet is helaas nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. 

Voor onze online-diensten besteedt Edco zorg aan de veilige toegang voor klanten en geregistreerde gebruikers. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van deze identificatiegegevens die strikt persoonlijk zijn. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker. Toegangscodes zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet gedeeld worden met anderen.

UW RECHTEN

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken. U kunt een overzicht opvragen met het type gegevens waarover wij beschikken.

Recht op Inzage

Wilt u inzage in de concrete persoonsgegevens die Edco van u verwerkt, dan kunt u ons contacteren. Wanneer u uw recht van inzage uitoefent, zullen we u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log- of archiefbestanden zullen niet opgenomen zijn in dit overzicht omdat deze gegevens geen deel uitmaken van de courant verwerkte persoonsgegevens en daarom niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

Recht op rectificatie

Indien bepaalde gegevens die Edco over u heeft niet (meer) correct zijn, is het aangewezen dat deze verbeterd worden. U kunt ons contacteren met de vraag die gegevens te verbeteren of te vervolledigen.

Recht op vergetelheid

In sommige gevallen kunt u bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen. Dit kan uiteraard niet met gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Recht op beperking van de verwerking

Bepaalde verwerkingen doen wij met als verwerkingsgrond gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat we de belangen van de betrokkene en ons zorgvuldig afwegen en besluiten dat het in het belang van de betrokkene is dat de verwerking plaatsvindt. Edco probeert deze afweging zo objectief mogelijk uit te voeren. Als u het niet eens bent met het resultaat van onze afweging, dan kunt u zich daartegen verzetten en zullen wij uw gegevens op die manier niet verder verwerken. Een voorbeeld hiervan is dat als u klant bent bij Edco, we uw gegevens gebruiken voor direct marketing voor activiteiten of diensten. Onderaan iedere mailing vindt u daarom de mogelijkheid om u uit te schrijven: zo kunt u zich verzetten. Uiteraard zullen we verzet tegen verwerkingen volgens gerechtvaardigd belang steeds inwilligen.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt in sommige gevallen het recht om ons te vragen persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in digitaal formaat. De wetgeving voorziet echter een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Als u gebruik wilt maken van dit recht, dan zullen we nagaan of dit van toepassing is in dat geval.

Uw rechten uitoefenen

Afhankelijk van het doeleinde en de verwerkingsgrond kunt u zich beroepen op bepaalde rechten. Niet alle rechten zijn in alle gevallen en voor alle gegevens van toepassing.

Om de communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we dat u uw vraag zo specifiek mogelijk stelt zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. Geef duidelijk aan welk recht u wilt uitoefenen in het kader van welke verwerking. We maken u er ook attent op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen. Dit om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Het kan zijn dat wij daarvoor een kopie van de voorkant uw identiteitskaart vragen. Richt uw concreet verzoek tot privacy@edco-assist.eu.  Nadat u uw verzoek om geplaatst hebt, nemen we binnen 30 dagen contact met u op.

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van Edco? Raadpleeg dan zeker de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be. Indien gewenst, kunt u daar ook een klacht indienen.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Eventuele aanpassingen aan de website of aan onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Om steeds te proberen up-to-date te zijn, zullen wij deze indien nodig aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

CONTACT OPNEMEN

Voor alle vragen over onze werking en ons privacy beleid:

EDCO
Sacramentspad 42
3550 Zolder
089 696 777
privacy@edcobv.be